La Muzeo sin prezentos dum la 70a Hispana Kongreso de Esperanto

Sidejo de la 70a HKE-2011

Rezulte de interkonsento kun Hispana Esperanto-Federacio (HEF), la Muzeo de Esperanto de Subirats cxeestos partoprenos en la programo de la 70a HKE 2011, kiu okazos inter la 28a de junio kaj la2a de julio ĉijara. Sidejo de la kongreso estos la Kulturdomo de Sant Lorenzo del Escorial, fama monumenta konstruaĵo apud la hispana ĉefurbo, Madrido.

La Muzeo de Esperanto, dank’ al la kunlaboro kun Víctor Solé, membre de Kataluna Esperanto-Asocio, prezentos  sian enhavon kaj celojn, kun la ideo diskonigi ilin en la esperanta komunumo. I. a., oni disdonos dosieron, faldfoliojn kaj alian materialon per kiuj proksimigi al la kongresanoj la riĉecon de Subirats, kiu prizorgas unu el la plej gravajn e-kolektojn el la mondo.

Al tiuj kiuj sentos sin interesitaj, la ĉefa temo de la kongreso estos la analizado pri kiel esperanto povas adaptiĝi, nun kaj estonte, al la novaj metod- kaj komunikkanaloj. Dum la kongreso okazos enkonduka kurso pri la lingvo, muzikprezentoj, projekciado, prelegoj, atelieroj kaj kulturpromenadoj, inter kiuj elstaras la programita vizito al la Muzeo de El Prado.

Ni kore dankas al la membroj de la Loka Organiza Komitato, Tonyo del Barrio kaj Raúl Martínez Anguita, pro ilia disponemo kaj helpemo kaj ni deziras plenan sukceson al la Kongreso.

La Muzeo kun la persikobazaro de l’Ordal

Persiko de l'Ordal, tre populara en la lando

Kun la celo subteni la laboron de la gekamparanoj de l regiono de Subirats , la Muzeo decidis kontribui al la celebrado de la tagoj dediĉitaj al la Surplaca Persikobazaro de l’Ordal, okazonta la venontan sabaton18an, je la 12 h. Ĝin komenciĝos per parolado de la Ĝenerala Direktoro pri Turismo, Marian Muro, kiu informos pri la fama Ordal-persiko kaj aliaj produktoj dela regiono, kiujn oni vendos en Sant Pau d’Ordal en la venontaj someraj sabatoj kaj dimanĉoj, ĉiam matene.

Estante la Muzeo tre najbare al la evento, ni interkonsenti kun la organizantoj kunlabori en la tradicia aranĝo tiel, ke ni proponos senpagan viziton al la muzeo al ĉiuj klientoj aĉetintaj en la persikbazaro. Tiuj specialaj gvidataj vizitoj okazos sabate kaj dimanĉe je la 13 h.

Do, ne hezitu profiti tiun oferton kaj konatiĝu kun Subirats jen gustumante bonegajn fruktojn jen vizitante unikan kulturposedaĵon. Ĝuu kaj lernu!

Prezento en la Muzeo: Poliglotisme passiu i altres escrits (Pasiva poliglotismo kaj aliaj tekstoj)

La venontan sabaton, 4an de junio, je la 18h. en la Muzeo oni prezentos la libron Poliglotisme passiu i altres escrits, verkita de Delfí Dalmau kaj eldonita de Voliana Edicions. Ĝin prezentos la direktoro de la eldonejo, Jordi Solé i Camardons, filologo kaj spertulo pri socilingvistiko.

Delfí Dalmau (Figueres 1891 – Barcelona 1965) estis elstara pedagogo kaj lingvisto, tre ligita al instruado de lingvoj kaj ankaŭ famkonata esperantisto da la vigla kataluna movado kiu disvolviĝis komence de la 20a jarcento.

Lia universalisma revemo ne malkongruis kun lia forta katalunisma sento, kio speguliĝis ofte en lia pedagogia laboro kaj kultura aktivado. Inter liaj verkoj plej indas mencii la libron prezentotan en la muzeo, en kiu Delfí i Dalmau proponas la, t.n., poliglotisme passiu (pasiva poliglotismo), laŭ kiu oni uzu la propran lingvon kaj samtempe oni havu -pasivan- konon de kiel eble plej multaj lingvoj.

Nun Voliana reeldonas la verkon skribitan en 1936, kun kelkaj aliaj tekstoj de la aŭtoro kiu, pro sia ligo al Esperanto, ĉiam interesiĝis pri la ekologiaj principoj de la lingvo kaj pri la lingva egaleco.

Ni invitas vin ĉiujn ĉeesti tiun prezentadon dum kiu oni havos la eblecon aĉeti la libron kaj rigardi diversan materialon de la muzeo rilatan al Delfí Dalmau. En la aranĝo, kiel kutime, kunlaboras la Turisma Patronaro de Subirats kaj la Asocio de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats. Ĉe la fino oni regalos la ĉeestantojn per ĉampanjgustumo. Ni atendas vian partoprenon!