La Muzeo sin prezentos dum la 70a Hispana Kongreso de Esperanto

Sidejo de la 70a HKE-2011

Rezulte de interkonsento kun Hispana Esperanto-Federacio (HEF), la Muzeo de Esperanto de Subirats cxeestos partoprenos en la programo de la 70a HKE 2011, kiu okazos inter la 28a de junio kaj la2a de julio ĉijara. Sidejo de la kongreso estos la Kulturdomo de Sant Lorenzo del Escorial, fama monumenta konstruaĵo apud la hispana ĉefurbo, Madrido.

La Muzeo de Esperanto, dank’ al la kunlaboro kun Víctor Solé, membre de Kataluna Esperanto-Asocio, prezentos  sian enhavon kaj celojn, kun la ideo diskonigi ilin en la esperanta komunumo. I. a., oni disdonos dosieron, faldfoliojn kaj alian materialon per kiuj proksimigi al la kongresanoj la riĉecon de Subirats, kiu prizorgas unu el la plej gravajn e-kolektojn el la mondo.

Al tiuj kiuj sentos sin interesitaj, la ĉefa temo de la kongreso estos la analizado pri kiel esperanto povas adaptiĝi, nun kaj estonte, al la novaj metod- kaj komunikkanaloj. Dum la kongreso okazos enkonduka kurso pri la lingvo, muzikprezentoj, projekciado, prelegoj, atelieroj kaj kulturpromenadoj, inter kiuj elstaras la programita vizito al la Muzeo de El Prado.

Ni kore dankas al la membroj de la Loka Organiza Komitato, Tonyo del Barrio kaj Raúl Martínez Anguita, pro ilia disponemo kaj helpemo kaj ni deziras plenan sukceson al la Kongreso.

Virinaj esperantistoj, protagonistaj en la Muzeo

Babilado: Virino kaj Esperanto

Malgraŭ la persistema pluvo, pasintsabatan 12an de marto, rimarkinda nombro de esperantistoj kaj simpatiantoj partoprenis la babilrondon Dona i Esperanto (Virino kaj Esperanto), organizita de la E-Muzeo de Subirats. Por rakonti pri sia sperto estis invititaj Teresa Massana, Montserrat Franquesa, Montserrat Parera, Gemma Armadans kaj Gisela Alcón. Ĉiuj klarigis pri sia rilato al esperanto. Speciala kazo estas tiu de Gisela Alcón, ne mem esperantisto sed kiu realigas nuntempe historian esplorlaboron pri la loka e-movado.

Malbona vetero kaj aliaj personaj kaŭzoj malpermesis lastmomente la partoprenon de tri aliaj esperantistinoj: Àngels del Pozo, Anna Maria Molera kaj Aida Sunyol.

Dum la babilado, diversaj intervenoj aludis al la rolo de virinoj ene de la kataluna e-movado kaj oni rimarkis ilian gravecon en la komenco de la 20 jarcento. Oni plendis ankaŭ pri manko de aranĝoj destinitaj al esperanto-familioj kompare kun tiuj okazantaj en aliaj landoj.

La ĉeestantaj virinoj substrekis la valoron de siaj vivspertoj, speciale tiuj rilataj al vojaĝado kaj al la kultura interŝanĝo kun tre diversaj homoj en egaleca komunikado.

Komplemente al la babilrondo oni organizis du gvidatajn vizitojn al la muzeo dum la semajnfino kun speciala atentigo al la virina kontribuo al Esperanto.

Esperanto Trionfunta

Satiraĵo pri Esperanto Triumfonta

En la jaroj 1920aj aperadis semajna gazeto kies ĉefredaktoro estis Teo Jung. Ĝi havis la titolon “ESPERANTO triumfonta”, kun ĵurnala formato ĝi estas la prao de Heroldo, informanta pri esperantaj aferoj, kun reklamoj kaj anoncetoj en la posta paĝo.
Pro ia mistera kialo, la numero 73 estis satira kaj humurplena, ŝanĝante ekzemple la ideon de Universala Kongreso per Interplanedara Kongreso. La tuta enhavo sekvis tiun komikan tonon. Jen ekzemplo de anonceto en la lasta paĝo:
MALESPERIO
Efektive internacia, plej bele ilustrita,
monata revuo por soci-kaj ideala vivo,
spo- kaj arto, sko- kaj okultismo, homa-
humo- kaj laboristaro, im- kaj ekspresionismo,
kul-, litera- kaj naturo, kapital- kaj
esperantismo, futu-, milita- kaj vegetarismo,
scienco, ekle- kaj fantazio, ŝovi- kaj feminismo,
junularo, spiri- kaj idiotismo, ĵurnal- kaj
bolŝevismo, modo, paci- kaj sofismo, ped- kaj
demagogio, dem- kaj aŭtokratio, fot- kaj
ortografio, fi-, mu- kaj braziko, ktp. ktp.

Ĉion postulu de la eldononto
Milionofuĉki Bankrotemulow

Ni bezonas energiajn elspezhelpantojn.